Marketing

5P Marketingem se zaměřujeme na soubor  činností, které zabezpečí, aby byl váš výrobek (Product) na správném místě v reálném čase  (Place) za adekvátní cenu (Price) s aktuální reklamou (Promotion) a PR (Public Relations).  Těchto 5P Marketingu posuzujeme komplexně. Určíme nejslabší článek řetězce a navrhujeme využití moderních trendů ve strategii, ať už  v distribuční, reklamní podpoře, prodejní politice, zařazení výrobku  v cenové pyramidě a imidže do trhového segmentu.

Zadefinujeme si s klientem a ve spolupráci s marketingově – obchodním oddělením prioritu cílů. Koncovému výsledku podřizujeme strategii všech 5P Marketingu. Nutno odpovědět na otázky: Které z existujících výrobků jsou klíčové, které je třeba zlepšit, na které se bude firma orientovat v budoucnosti, jakou podporu musí poskytnout obchodní oddělení konkrétnímu výrobku, jakým způsobem by měla společnosti inzerovat, s jakým rozpočtem a  v jakých médiích, jakou cenovou politiku nastavit pro jednotlivé produkty…

Dnes si hodně majitelů menších firem uvědomuje, že marketing je samostatná věda, kterou vzhledem ke složitosti své vlastní funkce– řízení firmy, nemohou sami vykonávat. To je jeden z důvodů, proč si najmout naši společnost. Nebo tyto firmy zakládají za naší asistence vlastní marketingové oddělení, které zodpovídá za přípravu, a po schválení vedením, i zavedení marketingového plánu.

5P Marketingom sa zameriavame na súbor činností, ktoré zabezpečia, aby bol váš výrobok (Product) na správnom mieste v reálnom čase (Place) za adekvátnu cenu (Price) s aktuálnou reklamou (Promotion) a PR (Public Relations). Týchto 5P Marketingu posudzujeme komplexne a interaktívne. Určíme najslabší článok reťazca a navrhujeme využiť moderné trendy v stratégii, či už v distribučnej, reklamnej podpore, predajnej politike, zaradenie výrobku v cenovej pyramíde a imidžu do trhového segmentu.

Zadefinujeme si s klientom a v spolupráci s marketingovo – obchodným oddelením prioritu cieľov. Koncovému výsledku podriaďujeme stratégiu všetkých 5P Marketingu. Treba zodpovedať otázky: Ktoré z existujúcich výrobkov sú kľúčové, ktoré treba zlepšiť, na ktoré sa bude firma orientovať v budúcnosti, akú podporu musí poskytnúť obchodné oddelenie konkrétnemu výrobku, akým spôsobom by mala spoločnosť inzerovať, s akým rozpočtom v akých médiách, akú cenovú politiku nastaviť pre jednotlivé produkty…

Dnes si veľa majiteľov menších firiem uvedomuje, že marketing je samostatná veda, ktorú vzhľadom k zložitosti svojej vlastnej funkcie – riadenie firmy, nemôžu sami vykonávať. To je jeden z dôvodov prečo si najímajú našu spoločnosť, alebo zakladajú za našej asistencie vlastné marketingové oddelenie, ktoré zodpovedá za prípravu a po schválení vedením aj za zavedenie marketingového plánu.